Vad är fjärrvärme?

fjärrvärme princip

Fjärrvärme är ett etablerat energisystem och en naturlig del av energiförsörjningen i städer och tätbebyggelse.

Principen för fjärrvärme

Fjärrvärme baserar sig på uppvärmning av vatten. En fjärrvärmeanläggning kan i praktiken liknas vid en centralvärmeanläggning som förser en eller flera byggnader med uppvärmt vatten. Det varma vattnet cirkulerar mellan hetvattencentralen och kundens central i nedgrävda, isolerade stålrör. Rören ligger i diken, ofta tillsammans med annan infrastruktur så som telefonledningar och strömkablar, och har en genomsnittlig värmeförlust på bara fem till tio procent.

Kunderna utnyttjar vattnet för uppvärmning med hjälp av värmeslingor i golvet eller element, och för att värma upp kranvattnet.

För att producera fjärrvärme kan flera olika energikällor användas. Det kan vara hushållsavfall, bioenergi, värmepumpar, biogas, naturgas, propan/butangas, el och eldningsolja. Flera olika sorters energikällor kan ingå i ett och samma fjärrvärmesystem. Detta bidrar till en stabil och flexibel värmeförsörjning gentemot kunderna. Skulle en energikälla falla bort under en tid kan man utnyttja en annan för att värma vattnet som distribueras.