Tips och råd

Verktøy

Nedan hittar du lite allmän information om driften av värmeanläggningen samt hjälp till felsökning.

Värmekomfort från radiatorer

Om du har flera radiatorer i samma rum rekommenderar vi samma inställning på alla termostater.

Termostaterna behöver fri luftpassage för att reglera temperaturen korrekt. Se därför till att inte gardiner eller andra föremål täcker för termostaten.

Radiatorerna ska vara varmast upptill.

Frostsäkring

Frostsäkring är möjlig om termostaten har en snöstjärnesymbol. Funktionen ser till att rumstemperaturen inte blir för låg och ska hindra vattnet i radiatorerna från att frysa när ventilen är stängd. Vid låga utomhustemperaturer bör fönster inte stå öppna ovanför avstängda radiatorer.

Golvvärme

En golvvärmeanläggning regleras lite långsammare än ett radiatorsystem. Det tar därför lite längre tid från det att du ändrar på termostatinställningen tills du uppnår önskad rumstemperatur. Nattsänkningen blir därmed lite mindre effektiv.

Yttemperaturen får inte överstiga rekommenderat max. värde för golvbeläggningen då beläggningen i värsta fall kan ta skada. Mattor på golven hämmar värmeöverföringen till rummet och utsätter golvet under mattorna för högre temperaturer.

Läckage

Röranläggning och kopplingar som hör till värmeanläggningen, samt i kundcentralen, ska vara täta och det får inte förekomma läckage eller droppande från några komponenter. Om läckage upptäcks ska rörläggare tillkallas.

Om läckage upptäcks framför huvudventilerna på fjärrvärmesidan kan du kontakta oss på +47 91502450.

Buller från anläggningen

Väsande eller hamrande ljud från radiatorerna kan tyda på för högt pumptryck. Testa med att ställa in pumpen på ett lägre varvtal. Prova med det lägsta varvtalet först och höj det om du inte får upp tillräcklig värme. Du kan även försöka att stänga av termostaterna en åt gången.

Stadigt väsande ljud kan också bero på problem med ventiler. Kluckande eller porlande ljud beror på luft i anläggningen.

Luft i radiatorer och anläggning

Detta kan skapa buller och även medföra dålig cirkulation och värmeavgivning. Luftning av radiatorer sker på följande sätt:

  • Stäng av cirkulationspumpen och vänta i en kvart.
  • Stäng av radiatorventilen och släpp därefter ut luften via luftningsventilen. Använd luftningsnyckel. Stäng av ventilen när det börjar komma vatten.
  • Upprepa proceduren på samtliga radiatorer. Kontrollera att systemet är trycksatt och fyll på vid behov. Starta cirkulationspumpen.

Ingen värme eller lite värme

  • Kontrollera strömförsörjning och säkringar samt om cirkulationspumpen är igång.
  • Kontrollera temperaturen på fjärrvärme in till fastigheten.
  • Kontrollera om filtret på fjärrvärmesidan av värmeväxlaren är tätt och rengör eventuellt filtret.
  • Kontrollera om regler- eller termostatventiler kan ha låst sig i ett läge genom att vrida på vredet mellan stängt och öppet läge.

Låg eller ojämn kranvattentemperatur

  • Kontrollera temperaturinställningen på varmvattnet. Om det är värme i radiatorer/golvvärmeslingor, men inte i kranarna, är det sannolikt fel på ventilen. Äldre anläggningar kan behöva bytas ut på grund av slitage.
  • Om problemet bara gäller en tappningspunkt kan ett dåligt blandarbatteri vara den bidragande orsaken.
  • Kontrollera filtret vid fjärrvärmeintaget och rengör vid behov.

Tekniskt bistånd

Vi erbjuder tekniskt stöd om du behöver det. Vi nås på +47 915 02450