Medgivande till betalning via Autogiro

Betalning får göras genom uttag från angivet konto till betalningsmottagare Statkraft Värme AB (Organisationsnummer 556730-9173) på förfallodagen.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lemnats i detta formulär behandlas av betalarens betaltjänstleverantörer, betalningsmottakaren, betalningsmottakarens  betaltjänstleverantörer och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottakaren samt betalningsmottakarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom at kontakta betalningsmottakarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottakaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Betalare
* Clearingnummeret är det fyresiffriga nummer som beteckar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt er det de första fyra siffrorna i kontonumret.
Swedbank har ibland fem siffror. Utelämna då femte siffran. Personkonto i Nordea skal ha clearingnummer 3300 när kontonummer er samma som personnummer. PlusGirokontot i Nordea har Clearingnummer 9960.