Om fjernvarme

Fjernvarme utnytter lokale energikilder fra både biobrensel, avfall og industri, ressurser som ellers ville gått til spille. Fjernvarme har derfor en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske utslippene av klimagasser. Våre felles forpliktelser finner man både i et globalt perspektiv jf. Parisavtalen, gjennom handlingsplaner i kommunale energi- og klimaplaner samt ned på det enkelte bygg- og personnivå for å redusere egne klimafotavtrykk. Nedenfor kan du lese mer om hvorfor våre kunder mener at nettopp fjernvarme, er en preferert og fremtidsrettet løsning.