Klimat och miljö

klimat

Fjärrvärme är ett viktigt bidrag i strävan att minska utsläppen av klimatgaser. Omställningen till förnybara bränslen och effektiv energiåtervinning medverkar till det gröna skiftet.

Grundidén med fjärrvärme är att använda förnybara energiresurser som finns över i samhället i stället för att nyttja starkt efterfrågade resurser. Därigenom minskar fjärrvärmesystemen den totala användningen av energiresurser i samhället. Detta är energieffektivisering på systemnivå och gör fjärrvärme till en del av den cirkulära ekonomin och grön områdesutveckling.


Renare luft och bättre klimat


En viktig positiv effekt av fjärrvärme är minskade lokala utsläpp. Fjärrvärmeverk genererar utsläpp, men tack vare stadigt förbättrad reningsteknik och mindre lokal spridning blir sådana utsläpp mycket lägre än om många mindre anläggningar bränner samma bränsle var för sig.
När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja till uppvärmning och kylning. Därigenom skapar fjärrvärme förutsättningar för minskad klimatpåverkan från elproduktion i hela Europa. Ur ett europeiskt perspektiv innebär minskad elförbrukning i Sverige reducerad klimatpåverkan, då drygt hälften av den elektricitet som produceras på den europeiska kontinenten kommer från kol. Satsningen på svensk fjärrvärme kan minska koldioxidutsläppen eftersom vi kan exportera renare el som frigörs när vi minskar strömförbrukningen på hemmaplan.


Klimatneutrala leveranser


Övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är i princip redan genomförd i fjärrvärmebranschen. Den lilla mängd fossil olja som fortsatt används för att kunna garantera leveranssäkerheten och för att värmen också ska kunna levereras när det är extra kallt, ersätts i allt högre grad av bioolja.
I våra anläggningar används flera typer av biobränsle, allt från ren skogsflis till trädgårdsavfall, restprodukter från träindustrin, biodiesel, bioolja och biogas. Endast bränsle med ursprungsgaranti används.