Klimat og miljö

klimat

Fjärrvärme är ett viktigt bidrag i strävan att minska utsläppen av klimatgaser. Omställningen till förnybara bränslen, effektiv energiåtervinning, återvinning av spillvärme, exempelvis från avfallsförbränning, medverkar till det gröna skiftet.

Grundidén med fjärrvärme är att använda förnybara energiresurser som finns över i samhället i stället för att nyttja starkt efterfrågade resurser. Därigenom minskar fjärrvärmesystemen den totala användningen av energiresurser i samhället. Detta är energieffektivisering på systemnivå och gör fjärrvärme till en del av den cirkulära ekonomin och grön områdesutveckling. Idag är den största energikällan i fjärrvärme spillvärme från lagstadgad avfallsförbränning och biobränsle.


Renare luft och bättre klimat


En viktig miljöpåverkan av fjärrvärme är minskade lokala utsläpp. Detta är en av de viktigaste orsakerna till att norska kommuner bygger ut fjärrvärmen. Många fjärrvärmeverk kan generera lokala utsläpp, men tack vare stadigt förbättrad reningsteknik och mindre lokal spridning blir sådana utsläpp mycket lägre än om många mindre anläggningar bränner samma bränsle var för sig.
När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja till uppvärmning och kylning. Därigenom skapar fjärrvärme förutsättningar för minskad klimatpåverkan från elproduktion i hela Europa. Ur ett europeiskt perspektiv innebär minskad elförbrukning i Norge reducerad klimatpåverkan, då drygt hälften av den elektricitet som produceras på den europeiska kontinenten kommer från kol. Satsningen på norsk fjärrvärme kan minska koldioxidutsläppen eftersom vi kan exportera den rena, norska vattenkraft som frigörs när vi minskar strömförbrukningen på hemmaplan.


Klimatneutrala leveranser


Övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är i princip redan genomförd i fjärrvärmebranschen. Den lilla mängd fossil olja som fortsatt används för att kunna garantera leveranssäkerheten och för att värmen också ska kunna levereras när det är extra kallt, ersätts i allt högre grad av bioolja.
I våra anläggningar används flera typer av biobränsle, allt från ren skogsflis till trädgårdsavfall, restprodukter från träindustrin, biodiesel, bioolja och biogas. Endast bränsle med ursprungsgaranti används.


Den cirkulära ekonomin


I en cirkulär ekonomi stannar resurserna i kretsloppet kvar även efter att produkten upphört att användas för sitt ursprungliga syfte. Cirkulär ekonomi är en viktig del av det gröna skiftet som innebär en övergång till ett förnybart och hållbart samhälle. De olika leden i en cirkulär ekonomi illustreras i figuren nedan. Samspelet leden emellan är viktigt för att hålla kvar resurserna i kretsloppet så länge som möjligt. Icke användbara restfraktioner som innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen, eller som inte kan materialåtervinnas, förbränns. Deponi är ett ur miljösynpunkt sämre alternativ och fjärrvärme kan utnyttja spillvärmen från det sista steget i avfallshanteringen med energiåtervinning.  Därför är det fjärrvärme som ersätter användningen av elektricitet, olja och gas för uppvärmning. Energikretsloppet innebär att utnyttja de resterande resurserna i avfallet, innan avfallet skiljs från kretsloppet.
Myndigheterna har i många år uttryckt önskemål om, och strävat efter, att spillvärme från avfallsförbränningen ska utnyttjas. På sistone har man också förtydligat skillnaden mellan avfallsförbränning och nyttjandet av spillvärme i fjärrvärmesystem.
Spillvärmen från slutstationen i avfallshierarkin går inte till kråkorna utan används för att fasa ut fossil energi för uppvärmning och frigöra kraft till annat.


Avfallshierarkin


Energiåtervinning från avfall spelar en viktig roll i avfallshierarkin. Det handlar om att utnyttja den energi i avfallet som inte kan tas ut längre upp i pyramiden. När avfall bränns förstörs miljöfarliga ämnen samtidigt som värmeenergin i avfallet kan användas i fjärrvärmenätet. Dessutom minskas avfallsmängden med omkring en tiondel av ursprunglig mängd. 
Deponiförbudet och den lagstadgade förbränningen av avfallet är en viktig del av avfallshanteringen. Det är både korrekt och viktigt att använda spillvärmen från förbränningen i de så kallade urbana energisystemen. Dels minskar det klimatutsläppen till en fjärdedel, reducerar uttaget av nya råvaror samt ersätter fossil energi för uppvärmning.