Fjärrvärme ger god ekonomi

radiator

Statkraft Värmes målsättning är att ge dig som kund den bästa energilösningen när det gäller ekonomi, miljö, smarta och innovativa lösningar samt driftsäkerhet. Vi har nu gjort det enkelt för dig som ska utvärdera olika energilösningar för fastigheter. Använd gärna vår energikalkylator för att se hur konkurrenskraftig fjärrvärme är jämfört med alternativa lösningar.

Vad är viktigt att tänka på när man väljer energilösningar för en fastighet? 

Valet av tekniska lösningar betyder mycket för de totala investerings- och energikostnader som en fastighet har under sin livstid. Nedan nämns tre aspekter som är viktiga att väga in när man ska välja energilösning för en fastighet. 

1. Kompletta investeringar i fastighetens livslängd

Här ingår rådgivning för utredningar, projektering och byggnation, investeringar i (extra) byggarealer för vald lösning och alla tekniska lösningar och anläggningsbidrag från nätbolag för el och fjärrvärme. Det kan vara stor skillnad på anläggningsbidragets storlek beroende på om du använder fjärrvärme hela året eller endast under årets kallaste dagar. Statkraft Värme erbjuder en delningsmodell som du kan läsa mer om under Anläggningsbidrag. Vi rekommenderar också att man kontaktar sitt el- och nätbolag för att stämma av om egna, lokala energilösningar (t.ex. via av elpanna och värmepump) kräver högre effektkapacitet eller investeringar i form av transformator och/eller uppgraderat elnät in till den enskilda fastigheten. Detta kan göra lokala lösningar betydligt dyrare. Fjärrvärme bidrar däremot till att minska belastningen på det lokala elnätet och kan reducera behovet av nettoinvesteringar. Summan av de totala investeringarna fördelas över fastighetens livstid. Här är det viktigt att också ta återinvesteringar under fastighetens livstid med i beräkningen. Fjärrvärme är en driftsäker lösning med låg risk och som regel krävs det inga återinvesteringar under fastighetens livstid. För alternativa lösningar som exempelvis värmepump måste man räkna med nyinvesteringar inom intervallet 5 till 15 år.

2. Drift och underhåll samt behov av egen personal.

Här ingår bland annat kostnader för löpande service samt resurser  för uppföljning av de olika energilösningarna, kurser och kompetenskrav, vakttjänster med utryckning, egna energiuppföljningssystem, SRO-system, tid och resurser för beställningar och dialog med leverantörer. En fjärrvärmelösning innehåller inte många komplicerade mekaniska komponenter och har funnits på marknaden i snart 50 år. De årliga driftkostnaderna för fjärrvärme är nästan försumbara jämfört med alternativa lösningar. Vidare innebär fjärrvärme låg risk för oförutsedda händelser och som regel behöver man inte anställa egna driftresurser. Fjärrvärme, som av många kallas urban energi, erbjuder därför en god och förutsägbar ekonomi.

3. Kraftpriset inklusive total förbrukning för samtliga energilösningar i fastigheten

I kraftpriset ingår kostnader för i) nätavgift (kraft och el), ii) spot-/marknadspris samt iii) statliga avgifter. Priset på fjärrvärme speglar normalt kraftpriset och regleras via energilagen (genom anslutningsplikt) men ska vara lägre än det lokala kraftpriset om anläggningen är korrekt konstruerad. Detta beror på att fjärrvärme varken omfattas av fasta avgifter eller Enovaavgiften. Om flera energilösningar används i fastigheten är det bra att vara medveten om att energiförbrukningen under de kallaste dagarna med så kallade topplastlösningar normalt sett har en högre kostnad än övriga dagar av året. Detta är att betrakta som ett slags ”trängselavgift” för när fastigheten behöver el och kapaciteten i nätet är begränsad. Dessutom kan det vara bra att veta att en fastighet med flera energikällor kan debiteras för högsta effektpådrag hos samtliga av sina kraftleverantörer under de kallaste dagarna. Om man bara använder fjärrvärme slipper man detta.

Har du frågor om val av energilösning är det bara att kontakta oss. Du kan även göra simuleringar av olika typer av energilösningar för en fastighet med hjälp av Energikalkylatorn. Kalkylatorn visar såväl totala investeringar, drift- och elkostnader som klimatpåverkan för de olika energilösningarna baserat på BREEAM.  

Fjärrvärmen från Statkraft Värme bygger i huvudsak på förnybara energikällor från biobränsle och överskottsenergi från industri och avfallsdestruktion. På så sätt använder vi energi som annars hade gått till spillo, vilket gör fjärrvärme till en viktig bricka i det gröna skiftet mot den cirkulära ekonomin. Den låga klimatpåverkan som fjärrvärme står för dokumenteras genom miljöcertifieringssystemet BREEAM.