Miljöansvar

fjärrvärme

Vår värld förändras ständigt och globala miljöhot blir allt mer påtagliga. Statkraft är Europas största leverantör av hållbar energi och Statkrafts fjärrvärmeverksamhet rör sig stabilt mot att bli helt klimatneutral.

Flera av Statkraft Värmes fjärrvärmenät är redan fossilfria. Vi arbetar aktivt mot det gröna skiftet genom att använda förnybart bränsle i form av trä och hållbara biooljor som ersätter traditionella, fossila oljor.
Vårt miljöarbete går ut på att ständigt minska vår miljöpåverkan. Därför kartlägger och utvärderar vi kontinuerligt verksamhetens effekt på miljön. Vår miljöstrategi innehåller specifika, ambitiösa och tydliga mål för vart vi vill komma med vårt miljöarbete. Det kan exempelvis handla om att öka andelen förnybar energi, minska kväveutsläppen och tillvarata våra restprodukter i så hög utsträckning som möjligt.