När vi hjälps åt att trimma fjärrvärmesystemet blir det bättre

Fjärrvärme är ett system där både leverantör och kund är beroende av varandra för en optimal driftsekonomi och klimatvinst. För våra kunder är det viktigt att vi levererar den värme fastigheterna behöver och för oss är det viktigt att kundanläggningarna har ett bra värmeutbyte. Ni som kund kan bidra genom att arbeta systematiskt och långsiktigt genom att optimera driften i er byggnads fjärrvärmecentral och uppvärmningssystem. Med ett väl fungerande värme & tappvattensystem kan ni minska er uppvärmningskostnad och få en ökad komfort samt bidra till en bättre miljö. Nedan har vi listat några nyttiga tips.

Generella tips

 • Sänk inomhustemperaturen med 1 grad så minskar förbrukningen med ca 5%.
 • Slösa inte med varmvattnet - använd snålspolande blandare och duschmunstycken.
 • En välisolerad byggnad drar mindre med energi. Tilläggsisolera byggnaden om det inte redan är gjort och om det är möjligt. Använd t.ex. värmekamera för att identifiera värmeförluster.
 • Väl fungerande ventilation och styrsystem kan påverka förbrukningen positivt.

 

Drifttekniska tips

 • Säkerställ att värmesystemet är väl injusterat avseende flödet och att valet av värmekurva i din reglercentral är korrekt inställd.
 • Säkerställ att cirkulationspumpens driftprogram är korrekt inställd.
 • Huvudpumpen i värmeanläggningen bör vara tryck- & varvtalsstyrd för att erhålla en optimal tryck & flödesreglering.
 • Ha inte öppna bypass-ventiler mellan tur och retur i primär- och sekundärsystemet.
 • Lufta radiatorerna då luft i värmesystemet kan skapa cirkulationsproblem och resultera i ojämn värme i en byggnad. Viktigt att kontrollera det statiska trycket.
 • Säkerställ att expansionskärlets statiska vattentryck är mellan 1,0–1,5 bar och inte är lägre än 0,7 bar, oavsett ”lyfthöjd”. Det är viktigt med en säkerhetsmarginal på ca 0,5 bar. Fyll på vatten vid behov till rekommenderad nivå. Men om det behövs fyllas på ofta är det ett tecken på läckage eller ett defekt expansionskärl.
 • Det kan vara bra att låta ta ett prov på byggnadens systemvätska och analysera det för att få reda på hur nivåerna är för syre/gas och om den innehåller magnetit/smuts. Speciellt viktigt om det ofta behöver fyllas på vatten. Generellt är behovet större i äldre byggnader och det kan göras vart 20–25 år, Utför nödvändiga åtgärder så som exv. mekanisk underhållsavgasare och ett magnetiskt partikelfilter.
 • Det är viktigt att styr- och reglerventilerna är korrekt dimensionerade, framförallt inte överdimensionerade. Om de arbetar hela tiden tyder det på en ostabil reglering. Det är bättre att i så fall i vissa anläggningar ha två mindre ventiler i sekvens än en överdimensionerad.
 • Kontrollera styrventilens packbox för att säkerställa att den är tät. Byt vid behov.
 • Kontrollera avkylningen. Tryck på energimätaren för att få en relation till det som värdena visar. En fackman kan t.ex. se över reglerutrustningen och centralens delar (både i det primära- och sekundära systemet) och göra eventuella justeringar för att förbättra avkylningen.
 • Vi rekommenderar att ha en egen tappvattenväxlare mot primärsidan då det ger en bättre avkylning.
 • Det är viktigt att ange korrekta och önskvärda ”bör-värden” i alla regulatorer för ett optimalt utnyttjande av energin.
 • Motionera regulatorn/-rna genom att öppna och stänga den/dem några gånger.
 • Justera termostaterna och byt ut de som är dåliga. Ha dem i första hand fullt öppna (i maxläge) och vrid endast ner dem i de rum där ni önskar ha det svalare, så som sovrum och förråd. Är det för varmt då termostaterna är fullt öppna så är det ett tecken på att det går ut för mycket värme i byggnaden. Vid behov kan man justera ner värmekurvan i fjärrvärmecentralen och/eller börvärdet för värmecirkulationspumpen.
 • Ha värmekurvan så lågt som möjligt. Den styr temperaturen på vattnet som pumpas runt i värmesystemet vid en given utomhustemperatur. En lägre värmekurva resulterar i lägre värmeförluster då fjärrvärmevattnets värme utnyttjas bättre.
 • Kontrollera så det inte finns några läckage. Exempelvis kan packningar torka eller ändra storlek vid temperaturskillnader.
 • Rengör smutsfilter på sekundärsidan vid behov då det riskerar att resultera i tryckfall och försämrad cirkulation av värme i byggnaden. Ett smutsigt filter reducerar vattenflödet och överförd effekt. Tryckfall över cirka 0,8 bar bör spolas rent då det gör att cirkulationen kan fungera optimalt.