Fjärrvärme- och fjärrkylalagen skapar trygghet

För att stärka fjärrvärmekundernas ställning infördes fjärrvärmelagen år 2008 (2008:263) och fjärrkylalagen år 2022 (2022:332). Den nu gällande lagen reglerar t.ex. er rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ert fjärrvärme- och fjärrkylaavtal i samband med förändringar av avtalsvillkoren. Men enligt lagen måste också all information om fjärrvärme och fjärrkyla finnas lättillgänglig för kunderna om t.ex. fjärrvärmebolagens verksamhet, prissättning, kundernas rättigheter med mera.

Lagarna ställer höga redovisningskrav på fjärrvärmebolagen och krav på att t.ex. information om pris ska finnas lättillgänglig samt att förändringar i avtalsvillkoren ska meddelas kunderna senast två månader innan de får börja gälla.

Blir det förändringar i avtalsvillkoren som ni som kund uppfattar som en nackdel har ni rätt att begära förhandling och en eventuell medling om de ändrade villkoren. 

Här nedan och i länkarna till lagtexterna kan du läsa mer om era rättigheter som fjärrvärmekund.

Rätt till förhandling och medling

Blir det förändringar i avtalsvillkoren, t.ex. ny prismodell, som ni som kund uppfattar som en nackdel för er har ni rätt att begära förhandling och en eventuell medling om de ändrade villkoren. Er begäran om förhandling måste ni skriftligen skicka till eller mejla oss senast tre veckor från dagen då ni blev underrättade om förändringen. Skicka eller mejla till:

kundeservice@statkraftvarme.com

eller 

Statkraft Värme AB
Kundservice 
Box 10198
434 22 Kungsbacka

Om förhandlingen inte leder fram till en överenskommelse mellan er och Statkraft kommer vi meddela er att förhandlingen är avslutad. Ni har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden, som är en nämnd vid Statens energimyndighet, som har som uppgift att hantera frågor om medling enligt fjärrvärmelagen. Fjärrvärmenämnden på Energimyndigheten når ni på telefon 016-544 20 00 eller via Box 310, 631 04 Eskilstuna. Er ansökan om medling måste ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor efter att Statkraft meddelat er att förhandlingen avslutats.

Det är viktigt att känna till att Fjärrvärmenämnden inte kan fatta några bindande beslut som företaget eller du som kund måste följa. Men medlingen kan vara bra sätt att lösa eventuella tvister och få en ökad förståelse för de villkor som gäller.

Rätt att säga upp avtalet

Vill ni säga upp fjärrvärmeavtalet till följd av t.ex. Statkrafts nya prismodell har ni rätt att göra det senast två månader efter att du underrättats om den nya prismodellen. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om den nya prismodellen.

Om ni begärt förhandling avseende den nya prismodellen och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse har ni rätt att säga upp avtalet senast tre veckor efter att Statkraft meddelat er att förhandlingen avslutats.

Om du har ansökt om medling avseende Statkrafts nya prismodell och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse har ni rätt att säga upp avtalet senast tre veckor efter den dag Fjärrvärmenämnden meddelat er beslut att avsluta medlingen, eller om ansökan lämnats utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut.

Om ni väljer att säga upp fjärrvärmeavtalet till följd av t.ex. Statkrafts nya prismodell upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.

Läs  mer om era rättigheter som fjärrvärmekund.

Fjärrkylalagen 

För att stärka fjärrkylakundernas ställning infördes fjärrkylalagen år 2022 (2022:332). Lagen innehåller regler om mätning och fakturering samt information om energianvändning. 

Läs mer om era rättigheter som fjärrkylakund.