Leverans - Allmänna avtalsvillkor

Avtalen reglerar, tillsammans med bilagda avtalsvillkor, parternas rättigheter och skyldigheter vid leverans av fjärrvärme. Nya avtalsvillkoren gäller fr.o.m. 2023-09-01

Fjärrvärme- och fjärrkylalagen

 

För att stärka fjärrvärmekundernas ställning infördes fjärrvärmelagen år 2008 (2008:263) och fjärrkylalagen år 2022 (2022:332). Den nu gällande lagen reglerar t.ex. din/er rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt/ert fjärrvärme- och fjärrkylaavtal i samband med förändringar av avtalsvillkoren. Men enligt lagen måste också all information om fjärrvärme och fjärrkyla finnas lättillgänglig för kunderna om t.ex. fjärrvärmebolagens verksamhet, prissättning, kundernas rättigheter med mera.