Utbyte av Statkrafts prislista för topplast baserad på fjärrvärme - fr.o.m. 2025-01-01

Fjärrvärme har de senaste årtiondena varit en möjliggörare i energiomställningen mot ett mera hållbart samhälle genom att ta tillvara på resurser som annars skulle ha gått till spillo. Elbehovet i Europa väntas öka dramatiskt de kommande decennierna, bland annat som ett resultat av klimatomställningen där elektrifieringen är en väldigt viktig del. I Sverige står vi inför samma stora utmaningar och vi tycker därför inte att el ska användas för uppvärmning där det finns möjlighet att använda fjärrvärme.

Statkrafts bedömning är att fjärrvärme är en viktig del av lösningen i framtidens energisystem genom att bland annat frigöra både energi och kapacitet i elnätet. Det är därför viktigt att utnyttja fjärrvärmen på ett optimalt sätt och inte som en effektreserv under de kalla dagarna.  
    

Det kostar Statkraft betydligt mer (ungefär 4–5 gånger mer) att producera topp-/spetslast (nedan topplast) jämfört med baslast plus att vi gör merinvesteringar i vår produktions- och ledningskapacitet. I Kungsbacka investerade vi t.ex. ca 25 miljoner kronor i vår produktion av topplast förra året. I Statkrafts ”normalpris-lista” baseras fjärrvärmepriset på att våra kunder köper fjärrvärme till sina byggnaders hela värmebehov, hela året. Om man som kund i stället enbart köper topplast köper man en helt annan produkt och ska således även kopplas till Statkrafts prislista för topplast. Annars är det ju övriga kunder som får subventionera ett fåtal topplastkunder. 

  

Statkraft har med anledning av ovanstående beslutat att byta ut tidigare Särskilda prislistan för topplast mot en ny prislista där kostnaden framöver kommer bli mycket högre för topplast. För det fåtal fastigheter som har installerat, eller installerar, berg-/hybrid-/eller luftvattenvärmepump (som drivs av el) kommer fr.o.m 2025-01-01 att få en högre fjärrvärmekostnad.