Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme handlar om uppvärmning av vatten som pumpas runt i ledningar till påkopplade kunder. Tanken bakom fjärrvärme är att värmeproduktionen sker från en anläggning och förser många hus med värme. På så vis minskas utsläppen av klimatgaser och förbättrar luften i våra städer globalt.

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme produceras i ett centralt värmeverk där man kokar vatten genom att elda bränslen. Det varma vattnet pumpas runt i ledningar till påkopplade hus och energin som skapats växlas över till bostäder och olika typer verksamheter. Kunderna använder varmvattnet till att värma upp husen via element eller vattenburen golvvärme och för att få varmt vatten i kranen. Det avkylda vattnet pumpas sedan tillbaka till fjärrvärmeverket där processen upprepas.

Fakta om fjärrvärme

Ett fjärrvärmesystem består av tre delar:

  1. En produktionsanläggning
  2. Ett fjärrvärmenät
  3. En kundcentral

Värmen överförs från fjärrvärmenätet till kundens egna uppvärmningssystem.

För produktion av fjärrvärme används många olika energikällor. Det kan handla om biobränsle, avfall, värmepumpar, deponigas, naturgas, propan-/butangas, el och olja (tex bioolja). Flera energikällor kan användas samtidigt i fjärrvärmesystemet, vilket ger kunderna en stabil, trygg och flexibel värmeförsörjning. 

Fördelen med fjärrvärme är att produktionen sker på en central plats där värmen fördelas till alla hus som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. Det krävs heller inte mycket el för att driva en fjärrvärmecentral i kundanläggningen. Detta innebär att fjärrvärmen är energieffektiv. 

Fjärrvärme är glädjande Sveriges vanligaste uppvärmningsform och står totalt för ungefär hälften av landets uppvärmning, där ca 90% av flerbostadshusen, ca 78% av lokalerna och ca 18% av enfamiljshusen får sin uppvärmning från fjärrvärmen.