Effektivare byggnader - tips

Statkrafts anläggningar och distributionsnät övervakas av moderna system och kvalificerad personal dygnet runt, året runt. Men vi är även beroende av att våra kunders värmeanläggningar är välfungerande för en optimal klimatnytta.

För våra kunder är det viktigt att vi levererar den värme byggnaderna behöver, och för oss är det viktigt att kundanläggningarna har ett bra värmeutbyte. Som kund kan ni bidra genom att arbeta systematiskt och långsiktigt genom att optimera driften i er byggnads fjärrvärmecentral och uppvärmningssystem.

Med ett välfungerande värme och tappvattensystem kan ni minska er uppvärmningskostnad och få en ökad komfort samt bidra till ett bättre klimat. 

Nedan har vi listat några nyttiga tips som vi hoppas kommer väl till användning.

Generella tips

 • Sänk inomhustemperaturen med 1 grad så minskas förbrukningen med cirka 5 procent.
 • Slösa inte med varmvatten - använd snålspolande blandare och duschmunstycken.
 • En välisolerad byggnad drar mindre energi. Med hjälp av värmekamera kan ni identifiera värmeförluster.
 • Välfungerande ventilation och styrsystem kan påverka förbrukningen positivt.

Drifttekniska tips

 • Säkerställ att värmesystemet är väl injusterat avseende flödet och att valet av värmekurva i din reglercentral är korrekt inställd.
 • Säkerställ att cirkulationspumpens driftprogram är korrekt inställd.
 • Huvudpumpen i värmeanläggningen bör vara tryck- & varvtalsstyrd för att erhålla en optimal tryck och flödesreglering.
 • Ha inte öppna bypass-ventiler mellan tur och retur i primär- och sekundärsystemet.
 • Lufta dina element då luft i värmesystemet kan skapa cirkulationsproblem och resultera i ojämn värme i en byggnad.
 • Säkerställ att expansionskärlet statiska tryck är mellan 1-1,5 bar och inte lägre än 0,7 bar, oavsett “lyfthöjd”. Det är viktigt med säkerhetsmarginal på ca 0,5 bar. Fyll på vatten vid behov till rekommenderad nivå, om det behövs fyllas på ofta är det ett tecken på läckage eller ett defekt expansionskärl.
 • Det kan vara bra att låta ta ett prov på byggnadens systemvätska och analysera det för att få reda på hur nivåerna är för syre/gas och om den innehåller magnetit/smuts.
 • Det är viktigt att styr- och servisventilerna är korrekt dimensionerade. Det är framförallt viktigt att de inte överdimensionerade. Om de arbetar hela tiden tyder det på en instabil reglering. Det är bättre att i så fall ha två mindre ventiler i sekvens än en överdimensionerad.
 • Kontrollera styrventilens packbox för att säkerställa att den är tät. Byt vi behov.
 • Vi rekommenderar att ha en egen tappvattenväxlare mot primärsidan då det ger en bättre avkylning.
 • Det är viktigt att ange korrekta och önskvärda “bör-värden” i alla regulatorer för ett optimalt utnyttjande av energin.
 • Motionera regulatorn genom att öppna och stänga den några gånger.
 • Justera termostaterna och byt ut dem som är dåliga.
 • Ha värmekurvan så lågt som möjligt, den styr temperaturen på vattnet som pumpas runt i värmesystemet vid en given utomhustemperatur.
 • Kontrollera så det inte finns några läckage.
 • Rengör smutsfilter på sekundärsidan vid behov då det riskerar att resultera i tryckfall och försämrad cirkulation av värme i byggnaden.   

Läs mer om driftoptimering på vår kundcentral.